Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [fakta] > [artikkel 92]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 
Dato: 2008-03-26

Huldrestry

lavenes dronning


bilde
Huldrestry kalles gjerne for lavenes dronning. Det er lett å forstå hvorfor den har fått dette tilnavnet hvis en finner den. Med sine opptil flere meter lange, enkle hengende tråder tett besatt med 1-2 cm. lange sidegreiner likner den mye på juletreglitter. Faktisk er huldrestry trolig forløperen til juletreglitter, en tradisjon som oppsto i Tyskland (hvor huldrestry nå er utryddet).

bilde
Copyright Bjørn Rørslett NN


Arten vokser i noe lysåpen, flersjiktet skog med høy luftfuktighet og lang kronekontinuitet (dvs. at skogen ikke har vært utsatt for katastrofer som brann, omfattende stormfelling eller flatehogst på lang tid). Den er sårbar for tørke og vind, og forsvinner derfor raskt hvis skogen åpnes for mye. Pga. sine spesielle krav finnes den helst i fuktige bekkekløfter og nord- til østvendte lier med granskog i høyereliggende strøk.

Copyright Bjørn Rørslett NN

Huldrestry er utryddet fra størsteparten av Europa. Siden Norge har de klart største forekomstene i Europa har vi et særlig ansvar for å ta vare på den. På den norske rødlista er den klassifisert som sårbar. I Trillemarka finnes arten tildels rikelig i de bratte, nordvendte liene i sørøst.


Bildet over viser den grove bark-strukturen i en av de eldste granstammene ved Vardefjell. Den er så oppsprukket og grov at det minner om furubark,- et tegn vi bare finner på særlig gamle grantrær, en sjeldenhet!


[English text]